Technical Program Committee

Chair: Jiangtao Gene WEN (Tsinghua Univ.)
Co-Chair: Xiaodong WANG (Columbia Univ., USA)
TT1. Speech, audio, and language
Chair: Frank SOONG (Microsoft Research Asia)
Co-Chairs: Haizhou LI (I2R Singapore)
Jiqing HAN (Harbin Inst. of Tech.)
TT2. Image, video, and multimedia
Chair: Yun HE (Tsinghua Univ.)
Co-Chair: Phil CHOU (Microsoft Research USA)
TT3. Pattern recognition & machine learning for SIP
Chair: Changshui ZHANG (Tsinghua Univ.)
Co-Chair: Xuelong LI (Univ. London UK)
TT4. SIP for bioinformatics & bio ⁄ medicine
Chair: Xuegong ZHANG (Tsinghua Univ.)
Co-Chair: Ting CHEN (USC)
TT5. Info forensics & security (including biometrics)
Chair: Jiwu HUANG (Sun Yat-Sen Univ.)
Co-Chairs: Mark LIAO (Academia Sinica)
Ton KALKER (DTS, Inc., USA)
TT6. SIP for communications and networking
Chair: Pingyi FAN (Tsinghua Univ.)
Co-Chair: Xiang-Gen XIA (Univ. Delaware)
TT7. SIP theory, methods, and applications to sensing
        (including radar, sonar, sensor proc and remote sensing)
Chairs: Jianguo HUANG (Northwest. Polytech. Univ.)
Xingzhao LIU (Shanghai Jiaotong Univ.)
Co-Chairs: Yingbo HUA (UC Riverside)
Qing ZHAO (UC Davis)