Steering Committee

Chairs:
      Min WU (Univ. Maryland-College Park, USA)

Members-at-Large:
      Yun HE (Tsinghua Univ.)
      Jianguo HUANG (Northwest. Polytech. Univ.)
      Jiwu HUANG (Sun-Yat-Sen Univ.)
      Xingzhao LIU (Shanghai Jiaotong Univ.)

SPS VP Conference:
      Wan-Chi SIU

SPS VP Technical Direction:
      Ahmed TEWFIK

SPS Region-10 Director:
      Ta-sung LEE

SPS Conference Manager:
      Lisa SCHWARZBEK

IEEE China Operation Director:
      Ning HUA