Organizing Committee

General Chairs:
      Thomas Fang ZHENG (Tsinghua Univ.)
      Zhi DING (Univ. California-Davis, USA)

Technical Program Chairs:
      Jiangtao Gene WEN (Tsinghua Univ.)
      Xiaodong WANG (Columbia Univ., USA)

Industry Forum Chairs:
      Eric CHANG (Microsoft Research Asia)
      Jun WU (Tencent Co.)

Finance Chair:
      Qiang ZHOU (Tsinghua Univ.)

Local Arrangement Chairs:
      Xiaojun WU (Tsinghua Univ.)
      Dong WANG (Tsinghua Univ.)

Publicity Chairs:
      Lei XIE (Northwest. Polytech. Univ.)
      Ming ZHOU (Microsoft Research Asia)

Publication Chairs:
      Changchun BAO (Beijing Univ. of Technology)
      Kehu YANG (Xidian Univ.)

Registration Chairs:
      Jia JIA (Tsinghua Univ.)
      Askar HAMDULLA (Xinjiang Univ.)

Summer School Chairs:
      Changshui ZHANG (Tsinghua Univ.)
      Kai YU (Shanghai Jiaotong Univ.)

Special/Invited Session Chairs:
      Jingdong CHEN (Northwest. Polytech. Univ.)
      Chenyang YANG (Beihang Univ.)

International Liaisons:
Waleed ABDULLA (New Zealand) Univ. of Auckland
Kenneth LAM (Hong Kong) Hong Kong Polytechnic Univ.
Hitoshi KIYA (Japan) Tokyo Metropolitan Univ.
C.-C. Jay KUO (USA) Univ. of Southern California
Yo-sung HO (Korea) Gwangju Institute of Science and Technology
Haizhou LI (Singapore) Institute for Infocomm Research (I2R)
Chung-Hsien WU (Taiwan) National Cheng-Kung Univ.